Prejsť na obsah

Riešenie energetickej chudoby na Slovensku dostalo novú koncepciu

Unsplash

Pracovná skupina by mala do konca februára pripraviť legislatívne návrhy na ochranu ohrozených odberateľov.

BRATISLAVA 25. januára (SITA) – Čaká nás nová koncepcia ochrany odberateľov energií a vody pre tých, ktorí spĺňajú podmienky energetickej chudoby. Dnes ju schválil vládny kabinet.

💡
Krátke zhrnutie nájdete na konci článku.

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) teraz má zriadiť nadrezortnú pracovnú skupinu, v ktorej budú aj zástupcovia Ministerstva financií SR, Ministerstva hospodárstva SR a Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Pracovná skupina by sa mala do konca februára tohto roka zhodnúť na konečnej definícii energetickej chudoby a mala by vypracovať legislatívne návrhy opatrení na ochranu odberateľov ohrozených energetickou chudobou.

„Vďaka prijatej koncepcii bude táto téma reálne dopracovaná. Štát prostredníctvom legislatívy povie, ktorá domácnosť je energeticky chudobná, pre ktorú budú pripravené opatrenia a štátne politiky, ktoré pomôžu týmto domácnostiam platiť účty za energie,“ povedal po stredajšom rokovaní vlády predseda ÚRSO Andrej Juris, podľa ktorého počas najbližších mesiacov pripraví pracovná skupina v otázke energetickej chudoby už konkrétne detaily.

ÚRSO v koncepcii navrhuje viacero opatrení v boji s energetickou chudobou. Navrhuje optimalizovať dodávkové a sieťové tarify, zrušiť podomový predaj energií či zakázať prerušenie dodávok energií a vody počas zimnej sezóny.

Úrad v boji s energetickou chudobou taktiež v koncepcii navrhuje zaviesť ponuku bezplatných splátkových kalendárov a energetického poradenstva a zľavu pre uplatňovanie doplnkových cenníkových služieb.

Všetkým domácnostiam, teda aj tým, ktoré nie sú v priamom zmluvnom vzťahu s dodávateľom, by sa mal umožniť prístup k regulácii. To znamená, aby mali všetky domácnosti možnosť odoberať energie a vodu za regulované ceny.

ÚRSO vníma potenciálne ako vhodné aj opatrenie na zavedenie špeciálnych taríf za energie a vodu pre odberateľov v domácnosti spĺňajúcich kritériá energetickej chudoby.

Špeciálne tarify však v súbore odporúčaných opatrení zaradené nie sú, podľa názoru ÚRSO totiž dokáže efektívnejším spôsobom a adresnejšou formou plniť opatrenie na posilnenie finančnej podpory domácností ohrozených energetickou chudobou.

„Až v prípade, ak by sa toto odporúčané opatrenie na základe záverov nadrezortnej pracovnej skupiny nemalo implementovať do praxe, ÚRSO ako druhú možnosť v takom prípade bude navrhovať aj rozpracovanie témy špeciálnych taríf,“ uviedol regulátor.

Ostatným štátnym úradom navrhuje ÚRSO napríklad zavedenie daňového zvýhodnenia energeticky chudobných domácností, vytvorenie ľahko dostupnej siete energetických poradcov či zavedenie webovej stránky s informáciami o energetickej chudoby.

„Dôležitými nástrojmi podpory domácností ohrozených energetickou chudobou môžu byť finančné príspevky,“ podotkol regulátor, ktorý plánuje podporovať v boji s energetickou chudobou aj využívanie systémov kreditného odberu elektriny. Pilotný projekt už spustili na východe Slovenska.

Riešenie je postavené na technológii inteligentného meracieho systému (IMS) a prepája viacero aktérov, vrátane zapojenia samospráv. IMS dokáže manažovať predplatenie elektriny a pri vyčerpaní kreditu „vypnúť“ elektromer, pokým sa kredit neobnoví.

V prvom rade však bude podľa ÚRSO potrebné energetickú chudobu definovať a určiť, ktoré domácnosti na Slovensku sú energeticky chudobné.

Regulačný úrad navrhuje, že domácnosť je ohrozená energetickou chudobou vtedy, ak po odpočítaní jej celkových nákladov na energie a vodu od celkového disponibilného príjmu domácnosti zostanú danej domácnosti disponibilné finančné zdroje v určenej výške, napríklad v porovnaní voči univerzálne akceptovanej hodnote životného minima.

Ako modelový príklad možno podľa regulačného úradu zvoliť napríklad hodnotu zostatkových disponibilných finančných zdrojov vo výške 1,5-násobku životného minima.

V takomto prípade by bolo možné za ohrozených energetickou chudobou označiť približne 24 % domácností na Slovensku, čiže zhruba 432 tisíc domácností z celkového počtu približne 1,8 milióna domácností.

„Predložený návrh koncepcie na ochranu domácností ohrozených energetickou chudobou je súborom odporúčaní na systémové opatrenia minimálne v strednodobom horizonte. Ich implementácia môže zvýšiť mieru dlhodobej udržateľnej dostupnosti energií a pitnej vody pre sociálne zraniteľné domácnosti na Slovensku,“ konštatoval regulačný úrad.

💡
Slovensko má ďalšiu koncepciu riešenia energetickej chudoby.

Komentáre

Najnovšie