Prejsť na obsah

Americká ambasáda získa železničné pozemky v bratislavskom Starom Meste za 1,2 milióna eur

Unsplash

Do priameho predaja ich zadali Železnice Slovenskej republiky.

BRATISLAVA 14. decembra (SITA) – Viac ako milión eur. Toľko získajú predajom pozemkov v bratislavskom Starom Meste americkej ambasáde Železnice Slovenskej republiky (ŽSR).

💡
Krátke zhrnutie nájdete na konci článku.

Vláda v stredu povolila výnimku podľa zákona o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby. Konkrétne ide o pozemky v katastrálnom území Staré Mesto Bratislava s celkovou výmerou 1 555 metrov štvorcových. Celková účtovná hodnota majetku prestavovala ku koncu roka 2021 sumu mierne nad 172-tis. eur.

Generálny riaditeľ ŽSR rozhodol o nepotrebnosti uvedeného majetku a súhlasil s jeho prevodom formou priameho predaja. Uskutoční sa na základe priameho prevodu, pričom v tomto prípade ide o „prípad hodný osobitného zreteľa s prínosom pre štát z hľadiska efektívnosti, hospodárnosti a účelnosti“.

Materiál poukazuje na Viedenský dohovor o diplomatických stykoch, podľa ktorého „prijímajúci štát buď vysielajúcemu štátu uľahčí v súlade so svojimi zákonmi získať miestnosti potrebné pre misiu na svojom území, alebo mu pomôže obstarať umiestnenie misie iným spôsobom“.

„Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR udelilo Veľvyslanectvu Spojených štátov amerických súhlas s nadobudnutím vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, ktoré majú slúžiť na účely diplomatickej misie Spojených štátov amerických v dotknutej lokalite verbálnou nótou z 3. septembra 2020. Majetkovoprávne vysporiadanie voči vlastníkom stavieb, ktoré sa nachádzajú na predmetných pozemkoch, t.j. Dopravný podnik Bratislava, a.s., zabezpečí Veľvyslanectvo Spojených štátov amerických v SR," uvádza sa v materiáli.

S prevodom súhlasilo aj Ministerstvo dopravy a výstavby SR. ŽSR získajú finančne prostriedky, ktoré použijú na ďalšie majetkovoprávne usporiadanie pozemkov v ich správe, na ktorých sa nachádza železničná dopravná cesta celoštátnych dráh alebo Východoslovenské prekladiská Čierna nad Tisou a Maťovce.

💡
ŽSR predajú pozemky v bratislavskom Starom meste americkej ambasáde za viac ako 1,2 mil. eur.

Komentáre

Najnovšie