Prejsť na obsah

Vláda odsunula rokovania o ochrane pred cenami energií

Unsplash

Kabinet potrebuje doplniť ďalšie informácie pred schválením zmeny, uviedol minister Krajniak.

BRATISLAVA 11. januára (SITA) – Slovensko stále čaká na nový spôsob ochrany pred energetickou chudobou. Vláda totiž na dnes prerušila svoje rokovanie. Ohrození odberatelia vody a energií tak stále čakajú na riešenia.

💡
Krátke zhrnutie nájdete na konci článku.

„Dohodli sme sa s pánom predsedom ÚRSO Andrejom Jurisom, že si necháme na ten materiál ešte chvíľu času na zosúladenie pojmov energeticky zraniteľné domácnosti a energeticky chudobné domácnosti. Ale nie je tam nič také konkrétne, že by sme pánovi Jurisovi niečo vyčítali, skôr chceme ešte niečo doplniť,“ povedal po stredajšom rokovaní vlády poverený minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak.

Predseda ÚRSO Andrej Juris by chcel mať energetickú chudobu v slovenskej legislatíve vyriešenú v tomto roku.

„Ja verím, že v priebehu roku 2023 sa nám podarí doladiť tú legislatívu. Rokovania o koncepcii boli prerušené, aby sme si upresnili a vyjasnili pojmy. Aby sa úplne jasne vymedzilo, že tu sa pracuje s konceptom energetickej chudoby a nie so zraniteľnými odberateľmi,“ povedal po rokovaní vlády Juris.

ÚRSO v koncepcii navrhuje viacero opatrení v boji s energetickou chudobou. Navrhuje optimalizovať dodávkové a sieťové tarify, zrušiť podomový predaj energií či zakázať prerušenie dodávok energií a vody počas zimnej sezóny.

Úrad v boji s energetickou chudobou taktiež v koncepcii navrhuje zaviesť ponuku bezplatných splátkových kalendárov a energetického poradenstva a zľavu pre uplatňovanie doplnkových cenníkových služieb.

Všetkým domácnostiam, teda aj tým, ktoré nie sú v priamom zmluvnom vzťahu s dodávateľom, by sa mal umožniť prístup k regulácii. To znamená, aby mali všetky domácnosti možnosť odoberať energie a vodu za regulované ceny.

ÚRSO vníma potenciálne ako vhodné aj opatrenie na zavedenie špeciálnych taríf za energie a vodu pre odberateľov v domácnosti spĺňajúcich kritériá energetickej chudoby.

Špeciálne tarify však v súbore odporúčaných opatrení zaradené nie sú, podľa názoru ÚRSO totiž dokáže efektívnejším spôsobom a adresnejšou formou plniť opatrenie na posilnenie finančnej podpory domácností ohrozených energetickou chudobou.

„Až v prípade, ak by sa toto odporúčané opatrenie na základe záverov nadrezortnej pracovnej skupiny nemalo implementovať do praxe, ÚRSO ako druhú možnosť v takom prípade bude navrhovať aj rozpracovanie témy špeciálnych taríf,“ uviedol regulátor.

Ostatným štátnym úradom navrhuje ÚRSO napríklad zavedenie daňového zvýhodnenia energeticky chudobných domácností, vytvorenie ľahko dostupnej siete energetických poradcov či zavedenie webovej stránky s informáciami o energetickej chudobe.

„Dôležitými nástrojmi podpory domácností ohrozených energetickou chudobou môžu byť finančné príspevky,“ podotkol regulátor, ktorý plánuje podporovať v boji s energetickou chudobou aj využívanie systémov kreditného odberu elektriny. Pilotný projekt už spustili na východe Slovenska.

Riešenie je postavené na technológii inteligentného meracieho systému (IMS) a prepája viacero aktérov, vrátane zapojenia samospráv. IMS dokáže manažovať predplatenie elektriny a pri vyčerpaní kreditu „vypnúť“ elektromer, pokým sa kredit neobnoví.

V prvom rade však bude podľa ÚRSO potrebné energetickú chudobu definovať a určiť, ktoré domácnosti na Slovensku sú energeticky chudobné.

Regulačný úrad navrhuje, že domácnosť je ohrozená energetickou chudobou vtedy, ak po odpočítaní jej celkových nákladov na energie a vodu od celkového disponibilného príjmu domácnosti zostanú danej domácnosti disponibilné finančné zdroje v určenej výške, napríklad v porovnaní voči univerzálne akceptovanej hodnote životného minima.

Ako modelový príklad možno podľa regulačného úradu zvoliť napríklad hodnotu zostatkových disponibilných finančných zdrojov vo výške 1,5-násobku životného minima.

V takomto prípade by bolo možné za ohrozených energetickou chudobou označiť približne 24 % domácností na Slovensku, čiže zhruba 432 tisíc domácností z celkového počtu približne 1,8 milióna domácností.

„Predložený návrh koncepcie na ochranu domácností ohrozených energetickou chudobou je súborom odporúčaní na systémové opatrenia minimálne v strednodobom horizonte. Ich implementácia môže zvýšiť mieru dlhodobej udržateľnej dostupnosti energií a pitnej vody pre sociálne zraniteľné domácnosti na Slovensku,“ konštatoval regulačný úrad.

💡
Slovensko zatiaľ nemá novú koncepciu v boji s energetickou chudobou, kabinet rokovanie prerušil.

Komentáre

Najnovšie